CIMENT PÒRTLAND
DRAGON


CEM II/B-L 32,5 N
Assessor tècnic:
+34 936 806 030
sat@cmi.cemolins.es
Servei de càrrega:
A granel, les 24 h.
En sacs, de 6:00 a 17:00h.
Entrega:
Horari flexible

El ciment DRAGON, fabricat per Cementos Molins Industrial, SA, és un ciment pòrtland amb calcària tipus II/B-L de categoria resistent 32,5 N. La idoneïtat i regularitat de la calcària utilitzada i la finesa del ciment atorguen al nostre ciment DRAGON les següents prestacions especials:
Característiques especials
Més flexibilitat per treballar-lo.
Permet l'elaboració de morters i formiguers més plàstics.
Menys riscs d'aparició de fissures.
Gràcies a la menor quantitat de calor que desprèn durant les reaccions d'hidratació.
Aplicació en obres.
Aquest ciment està especialment dissenyat per a l'elaboració de tota mena de morters de construcció, en especial per a l'aplicació en obres.


Característiques tècniques
Químics
FÍSIQUES


MECÀNIQUES


 
RECOMANACIONS

Expedició i emmagatzematge

En sacs de 25 i 35 kg,

i a granel. Els productes a granel s'han de conservar en una sitja estanca.

Els productes en sacs s'han de conservar en un entorn fresc, sec i ventilat, protegit del corrent d'aire i aïllat del terra i de les parets.


RECOMANAT ESPECIALMENT PER A

Morters d'obra. Elaboració de morters especials (ciment cola, monocapa, etc.)

Obres de formigó en massa o armat de resistència mitjana.


No indicat per a

obres en aigües, ambients o terrenys agressius. Formigó pretensat. Formigó en temps de gelades.


Precaucions de posada en obra

Evitar fissures de retracció, particularment en grans volums i en cas de dosificacions altes.

Evitar la dessecació mitjançant un endurit adequat i prolongat, sobretot en climes secs amb temperatures elevades i vent.