CIMENT PÒRTLAND
DRAGON AL


CEM II/A-L 42,5 R
Assessor tècnic:
+34 936 806 030
sat@cmi.cemolins.es
Servei de càrrega:
A granel, les 24 h.
Entrega:
Horari flexible

El nostre "DRAGON AL" és un ciment de mitja-alta resistència, dissenyat principalment per al sector del formigó preparat i del morter sec. Les seves característiques principals són:
Característiques especials

Característiques tècniques
QUÍMICS
FÍSIQUES


MECÀNIQUES


 
RECOMANACIONS

Expedició i emmagatzematge

Disponible només a granel.

L'emmagatzematge de ciment a granel s'ha d'efectuar en sitges estancades.


RECOMANAT ESPECIALMENT PER A

Formigó armat o en massa. Formigó projectat. Prefabricats no pretensats.

Pavimentació i ferms de carreteres.


No indicat per a

Formigó pretensat. Elements estructurals prefabricats pretensats o postensats.


Precaucions de posada en obra

És important para atenció a les operacions d'endurit, sobretot en climes calorosos, secs i eventualment amb vent.