CIMENT PÒRTLAND
DRAGON SR


CEM I 42,5 R - SR5
Assessor tècnic:
+34 936 806 030
sat@cmi.cemolins.es
Servei de càrrega:
A granel, les 24 h.
En sacs, de 6:00 a 17:00h.
Entrega:
Horari flexible

El nostre DRAGON SR és un ciment de resistència final mitja-alta, dissenyat principalment per al seu ús en ambients agressius de sulfats, tant de terres com d'aigües, i en ambients marins.
Les seves característiques principals són:

Característiques tècniquesQUÍMICSFÍSIQUES


MECÀNIQUES
 
RECOMANACIONS

Expedició i emmagatzematge

Disponible en sacs de 25kg. Els sacs s'han d'emmagatzemar en llocs secs i ventilats.
Han de quedar protegits de la humitat del terra i de l'ambient. L'emmagatzematge de ciment a granel s'ha d'efectuar en sitges estancades.


RECOMANAT ESPECIALMENT PER A

Qualsevol formigó susceptible d'atac per sulfats, tant per la seva presència en el terreny com en aigües.

Obres marítimes en circumstàncies agressives o molt agressives. Formigó armat, formigó pretensat. Prefabricats en general i especialment per a elements estructurals, ja siguin o no pretensats.


No indicat per a

Formigó sec compactat.


Precaucions de posada en obra

Atès el contingut elevat en clinker d'aquest ciment, és molt important tenir cura amb les operacions d'endurit, sobretot en climes calorosos, secs i eventualment amb vent.