Info.Empresa
Política de seguretat


Política de seguretat

 

Evitar els accidents laborals i les malalties professionals és un dels objectius prioritaris de CMISA. Per assolir aquest objectiu, s'han posat i es continuaran posant tots els mitjans que siguin necessaris, sense eludir cap esforç.

 

Correspon a la Direcció traçar la política i aportar els recursos necessaris per garantir les millors condicions possibles de seguretat, tant en les instal·lacions com en els procediments de feina.

 

Els comandaments s'han de cuidar perquè totes les feines s'efectuïn de manera segura. A més, els operaris s'han d'atenir a la normativa de seguretat i han de participar activament en l'execució del Manual de Seguretat vigent, editat pel nostre Servei de Prevenció de Riscos Laborals i pel Comitè de Seguretat i Salut de CMISA.

 

La Direcció de l'empresa vol posar de manifest davant els responsables de l'execució de qualsevol tipus de feina l'obligatorietat de complir i fer complir les normes de seguretat, de tenir en compte els possibles riscos, i adoptar en qualsevol cas les mesures oportunes, de manera que complementin, si escau, les normes establertes.