CIMENT PÒRTLAND
SUPER DRAGON


CEM I 52,5 R
Assessor tècnic:
+34 936 806 030
sat@cmi.cemolins.es
Servei de càrrega:
A granel, les 24 h.
En sacs, de 6:00 a 17:00h.
Entrega:
Horari flexible

El ciment SUPER DRAGON, fabricat per Cementos Molins Industrial, SA, és un ciment pòrtland tipus I de categoria resistent molt alta, de 54,5 R. S'ha dissenyat especialment per cobrir les necessitats dels sectors del formigó preparat i del sector de prefabricats de formigó en les gammes de resistència alta i molt alta. Les seves característiques especials són:
Característiques especials
Resistències molt altes.
Inicial i final. Les seves resistències, a compressió a 28 dies, el situen en la zona alta dels ciments de la seva categoria.
Enduriment ràpid.
Aquest ciment és recomanable per elaborar morters i formigons de prestacions altes i molt altes, així com per confeccionar elements prefabricats, especialment de resistències elevades en edats precoces.


Característiques tècniquesQUÍMICS


FÍSIQUES


MECÀNIQUES


 
RECOMANACIONS

Expedició i emmagatzematge

En sacs de 35kg, i a granel.

Els productes a granel s'han de conservar en una sitja estanca. Els productes en sacs s'han de conservar en un entorn fresc, sec i ventilat, protegit del corrent d'aire i aïllat del terra i de les parets.


RECOMANAT ESPECIALMENT PER A

Obres de formigó en massa, armat i elements pretensats amb resistències mecàniques altes a totes les edats.

Prefabricació amb tractament higrotèrmic.


No indicat per a

Obres en aigües, ambients o terrenys agressius. Formigó en massa de gran volum, especialment amb dosificacions altes.


Precaucions de posada en obra

Evitar fissures de retracció, particularment en grans volums i en cas de dosificacions altes.

Evitar la dessecació mitjançant un endurit adequat i prolongat, sobretot en climes secs amb temperatures elevades i vent.