és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL S.A. manté la seva  Política de Qualitat establerta al seu Sistema de Gestió de la Qualitat, en conformitat amb la  norma UNE-EN-ISO 9001:2015.  

Per això té el REGISTRE D'EMPRESA atorgat per AENOR, amb el certificat ER-0093/1998, que és ratificat i mantingut en vigor anualment després de superar les corresponents auditories del nostre sistema davant aquesta norma.

  • La nostra política de qualitat establerta com a primera prioritat donar plena satisfacció a tots els nostres clients, tant en el que fa referència als productes com al servei.
  • Considera que és obligació nostra mantenir-nos al dia de tots els canvis tecnològics que puguin afectar els nostres productes per oferir-los en primacia als nostres clients, de tal manera que en tot moment puguin gaudir dels beneficis d'aquestes innovacions.
  • Garantim la regularitat dels nostres ciments. Els nostres ciments disposen del marcat europeu de seguretat (CE) obligatori, segons la Directiva Europea de Productes de la Construcció, i de la marca voluntària de qualitat de producte certificat (N), per la marca AENOR, que compleix els seus Reglaments Particulars corresponents.