és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

23/12/2021

Ciments Molins Industrial inverteix 2,2 M€ en millores mediambientals durant el 2021

Ciments Molins Industrial inverteix 2,2 M€ en millores mediambientals durant el 2021

La llarga trajectòria de compromís de Ciments Molins Industrial amb la protecció de l'entorn natural i ambiental ha quedat palès el 2021 mitjançant una inversió de 2,2 milions d'euros a diferents instal·lacions de la fàbrica de Sant Vicenç dels Horts. Les actuacions principals relacionades amb el desenvolupament sostenible i la millora contínua han tingut com a destinació l’increment de l'eficiència energètica, l'aplicació de pràctiques d'economia circular i el control de les emissions a l'atmosfera.

A més de la finalització dels treballs de demolició dels antics forns 3, 4 i 5, que han permès recuperar més de 48.000 tones de residus que estalviaran el consum de recursos petris, els esforços inversors de CMI s'han concentrat en:

• Àmbit de millores d'eficiència energètica i reducció de consum de combustibles fòssils: posada en marxa de la instal·lació d'aprofitament de calor residual del forn Portland per assecar el carbó en el procés de mòlta. Inversió entorn de 1.000.000 €, que rebaixa el consum de gasoil en aproximadament 350 tones a l'any i evita l’emissió a l'atmosfera de més de 2.000 tones de CO2 a l'any.

• En aquest mateix forn s'ha invertit també al voltant de 20.000 € en la millora de la introducció dels CSR (Combustible Sòlid Recuperat) al cremador principal i al sistema de control de consum de petcokeal precalcinador, cosa que ha ajudat a aconseguir uns excel·lents nivells de substitució tèrmica.

• Àmbit d'aplicació de l'economia circular: inversió de més de 1.000.000 € que permetrà incorporar matèria primera elaborada a partir de residus de construccions i altres activitats, i reduir el consum de recursos naturals.

• Àmbit del control d'emissions: millora de les instal·lacions dels Sistemes d'Automàtics de Mesura (SAMs) del forn Portland, afegint-hi la mesura en continu d'àcid fluorhídric, que s'ha incorporat a la Xarxa de control d'emissions de la Generalitat, contribuint-hi a un millor control i transparència (inversió al voltant de 32.000 €).

• Amb aquest mateix objectiu d'un millor control de les emissions en el procés del Ciment d'Aluminat de Calci (CAC) es va invertir al voltant de 150.000 € al sistema de reducció de les emissions de SO2 als forns de fosa. D'una banda, es va automatitzar el sistema de control i, de l'altra, s'ha aconseguit recuperar el producte saturat per reprocessar-lo.

• Finalment, s'han canalitzat emissions instal·lant nous filtres de partícules. Entre aquestes instal·lacions destaca el nou filtre en la dosificació de calcària i bauxita als forns de fosa que, amb una inversió al voltant de 40.000 €, reduirà les emissions de pols difosa en aquest punt.