és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Descripción del producto

El nostre DRAGON-AL-N és un ciment d’una resistència mitjana-alta pensat principalment per al sector del formigó preparat i del morter sec.

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

  • Resistències finals elevades.
  • Necesita poca aigua i és fàcil de treballar.
  • Menor risc de fissures.

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CIMENT

 

  Valor habitual Especificacions segons norma
Clinker(%) 82 mín. 80 - máx. 94
Calcària (%) 18 mín. 6 - máx. 20

 

QUÍMIQUES    
Sulfat, (SO3) (%) 3,0 máx. 3,5
Clorurs, (Cl) (%) 0,01   máx. 0,1 

 

FÍSIQUES    
Superfície específica Blaine (cm2/g) 4000   - 
Expansió Le Chatelier (mm) 0,5 máx. 10  
Inici adormiment (min) 160 mín. 60 

 

MECÀNIQUES    
Compressió a 2 dies (MPa) 25 mín. 10
Compressió a 28 dies (MPa) 49 mín. 42,5 - 62,5

FAQS DRAGON AL-N – CEM II/A-L 42,5N

QUALITAT

1) Quines garanties ofereix el nou ciment pòrtland DRAGON AL-N tipus CEM II/A-L 42,5R? EL nou ciment pòrtland ofereix les mateixes garanties que qualsevol dels productes que es produeixen a la nostra fàbrica de Sant Vicenç dels Horts. Per tant disposa  del Certificat N de producte, així com el Certificats de Constància i la Declaració de Prestacions.

2) Quin seguiment de Qualitat se li dona a la fabricació d’aquest producte? Com a tots els Ciments Pòrtland obtenim mostres horàries durant la producció, mostres que són analitzades en el nostre Laboratori Central pel robot i diàriament en el Laboratori de prestacions. També s’agafen mostres d’expedició, 2 per setmana, (autocontrols), amb els resultats de les mateixes emetem mensualment els Certificats de Qualitat d’aquest producte i també les segueix AENOR que posa a la vostra disposició el Certificat Trimestral de la marca N d’AENOR.

3) On puc obtenir la fitxa tècnica d’aquest producte? Les fitxes tècniques de tots els nostres productes estan disponibles a través del nostre web cmi.cemolins.es

4) Quina és la formulació d’aquest nou ciment respecte al DRAGON-AL (CEM II/A-L 42,5R)? El nou ciment presenta la mateixa finesa, el mateix tipus d’addició (calcària), el mateix additiu de molta i menys clínquer.

5) On puc obtenir els Certificats d’aquest producte? Els certificats de tots els nostres productes els podeu obtenir a través de l’aplicació  ESPAI CLIENT del nostre web, www.cmi.cemolins.es  Us cal disposar dels corresponents permisos d’accés, per obtenir-los podeu contactar amb el vostre comercial o sol·licitar-ho a traves del correu electrònic sac@cmi.cemolins.es

 

MEDI AMBIENT

1) Quin avantatge mediambiental té aquest ciment?  Comparat amb el R, el N és un ciment amb menys dosificació de clínquer i, per tant, amb menys emissions en la seva producció, entre aquestes, menys emissions de CO2.

2) Quin percentatge de reducció de CO₂ té respecte a d’altres ciments? Un 4% menys que el R i un 14% menys que el CEM I 52,5 R.

 

FORMIGÓ

1) Què diu la nova normativa respecte a la dosificació de ciment en els formigons? La normativa vigent EHE-08 indica des de la seva entrada en vigència els continguts mínims de ciment en els formigons en funció de la classe d’exposició a la que hagin d’estar sotmesos durant la seva vida útil (taula 37.3.2.a.) Continguts mínims de ciment que són obligatoris.

2) Quan va entrar en vigor la nova normativa? Es vigent des del 2008, si bé el RD-163/19 obliga als formigoners a certificar el seu control de producció i amb això els autòmats de les centrals de formigó hauran d’indicar a l’albarà el contingut real de ciment en cada una de les amassades. Aquest RD és d’obligat compliment per a tots els fabricadors de formigó des de l’1 d’Abril del 2021.

3) Quina és la principal diferència en l’ús d’aquest nou ciment respecte al DRAGON-AL CEM II/A-L 42,5R?  La diferència és que amb aquest nou ciment, si es dosifica el contingut mínim de ciment establert a la EHE-08, les resistències a compressió que s’obtenen estan amb línia amb el que a la mateixa instrucció es contempla a la taula 37.3.2.b (resistències de formigó en funció de la relació A/C i contingut mínim de ciment). 

4) Quina és la principal diferència en l’ús d’aquest nou ciment, respecte al SUPER DRAGON CEM I 52,5R? Assegurant el contingut mínim de ciment, les resistències assolides són congruents amb les indicades a la taula 37.3.2.b.

5) Com poden influir els diferents tipus d’àrids en la fabricació de formigó amb aquest nou ciment? Evidentment, la pròpia Instrucció a l’article 28 indica la qualitat dels àrids per tal de ser aptes per a la fabricació de formigó, si la qualitat dels àrids es qualifiquen com aptes, no hi ha d’haver cap problema en usar el ciment CEM II/A-L 42.5 N.

6) Quin canvi s’ha de produir en la relació A/C? La relació A/C és l’altre paràmetre que ha de quedar reflectit a l’albarà, i aquesta dada ha de coincidir amb el resultat del quocient entre l’aigua real i el ciment real dosificats. Per tant en aquest sentit no hi ha d’haver cap canvi respecte dels formigons fabricats amb el ciment DRAGON AL CEM II/A-L 42,5R.

7) Quin es el comportament de les resistències en aquest nou ciment? Treballant amb el contingut mínim de ciment, la relació aigua ciment inferior o igual a la màxima establerta, àrids de qualitat i additius convenientment dosificats, les resistències del formigó fabricat amb aquest nou ciment son correctes.

8) Com poden afectar les temperatures d’estiu en la fabricació de formigons amb aquest nou ciment? El fet de que en la composició d’aquest nou ciment hi hagi un major percentatge d’addicions calcàries beneficia el seu comportament front a temperatures elevades.

9) Com poden afectar les temperatures d’hivern en la fabricació de formigons amb aquest nou ciment? En aquest sentit es recomana modificar el mix d’additius per tal de reduir el temps d’adormiment del formigó.

10) Cal fer algun canvi en la utilització d’additius per a la fabricació de formigó amb aquest nou ciment? Sí, a l’hivern o amb baixes temperatures es recomana reduir el percentatge de plastificant per reduir el temps d’adormiment.

11) Quina és la relació A/C idònia? La que els components del formigó (absorció d’aigua dels àrids, contingut i qualitat dels fins de les sorres, coeficient de forma dels àrids, mix d’additius,...) ens permetin disposar d’un formigó treballable i sempre inferior o igual a la indicada a la taula 37.3.2.a. (EHE-08)

12) Amb que es supleix la disminució de l’aigua? En teoria no hi ha d’haver disminució de l’aigua respecte dels formigons fabricats amb l’anterior ciment, el que s’ha de complir estrictament és la relació A/C màxima, per tant, si anteriorment a la implantació del RD-163/19 no es complia, evidentment amb aquest canvi s’ha de reformular els formigons bàsicament actuant sobre el mix d’additius si estem en valors de relació A/C propers al límit establert a la EHE-08.

13) Hi ha canvi de color amb el formigó fabricat amb aquest nou ciment? Gairebé no s’aprecia canvi en la tonalitat del formigó endurit.

Altres productes de la mateixa categoria

DRAGÓN CEM II/B-L 32,5N

CEM II/B-L 32,5N

DRAGÓN

Ciment pòrtland amb calcària

Veure més
DRAGÓN AL CEM II/A-L 42,5R

CEM II/A-L 42,5R

DRAGÓN AL

Ciment pòrtland amb calcària

Veure més
SÚPER DRAGÓN CEM I 52,5R

CEM I 52,5R

SÚPER DRAGÓN

Ciment pòrtland tipus I de categoria resistent molt alta 52,5 R.

Veure més
DRAGÓN SR CEM I 42,5R-SR 5

CEM I 42,5R-SR 5

DRAGÓN SR

Ciment pòrtland resistent a sulfats.

Veure més